Kontakt

Pitajte opštinsku vlast

�elimo da zajedni�ki poboljšamo rad Opštinske uprave, javnih komunalnih preduze�a i ostalih opštinskih institucija koje su pod ingerencijama opštinske vlasti, a od zna�aja su za �ivot i rad stanovnika Opštine. Mo�ete direktno da postavite pitanje ili da uputite predlog ili primedbu �elnim rukovodiocima Opštine Bogati�.

Molimo Vas da imate u vidu da Opština i organi uprave nisu nadle�ni za sve probleme gra�ana , ve� samo za one za koje su ovlašï¿½eni po zakonu.

VRH