Lokalna samouprava

Општинско веће

Припада извршним органима  општине.

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и седам чланова Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине. Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.

Председник општине је председник Општинског већа. заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу бити истовремено и одборници, а могу бити задужени за једно или више подручја из надлежности општине. Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Надлежност:

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. оснива општинску службу за инспекцију, коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију општине;
 5. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 7. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности општине;
 8. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач општина;
 9. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине,
 10. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач општина;
 11. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 12. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 13. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 14. поставља општинског правобраниоца;
 15. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 16. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 17. образује жалбену комисију;
 18. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 19. информише јавност о свом раду;
 20. доноси Пословник о раду на предлог председника oпштине;
 21. врши и друге послове, у складу са законом.

Чланови Општинског већа општине Богатић:

 • Милан Дамњановић – председник Општинског већа
 • Теодор Теодоровић – заменик председника Општинског већа
 • Зоран Мијатовић, члан, машински инжињер из Метковића
 • Марко Крсмић, члан, машински техничар за компјутерско конструисање из Црне Баре
 • Небојша Достанић, члан, саобраћајни техничар из Богатића
 • Милутин Товиловић, члан, мастер професор разредне наставе из Бадовинаца
 • Невена Бајуновић, члан, дипломирани економиста из Дубља
 • Станко Алексић, члан, ветеринарски техничар из Бадовинаца
 • Владимир Ристић, члан, електроенергетичар за мреже и постројења из Клења
VRH