Lokalna samouprava

Председник општине Богатић - Милан Дамњановић

Председник општине Богатић - Милан Дамњановић
Председник општине Богатић - Милан Дамњановић

Председника oпштине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине. Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника општине.

Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Надлежности Председника општине су:

 • представља и заступа општину;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката општине;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Управе;
 • доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, прописом града, Статутом или одлуком Скупштине општине;
 • у име општине закључујее колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач општина;
 • поставља и разешава помоћнике председника општине;
 • организује рад тела и даје конкрена задужења члановима тела и одређује чланове на сталном раду у општини;
 • доноси правилник о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима општине;
 • утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга у надлежности општине у складу са законом;
 • даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета општине којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета општине, у складу са законом;
 • одличује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи општине, у складу са законом;
 • информише јавност о свом раду;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине.

Милан Дамњановић

Милан Дамњановић је рођен 17. августа 1971. године. Завршио је средњу техничку школу, “Вујо Матић“, Лозница, а затим Факултет за менаџмент и стекао звање - дипломирани инжењер менаџмента. Предузетништвом се бавиo од 1992. године, кроз више различитих услужних делатности. На функцији заменика председника општине Богаић био је од августа 2010. до јуна 2012. године, а функцији помоћника председника општине Богатић вршио је од јуна 2012. године до данас, са описом посла у области образовања, туризма, културе, спорта, предузетништва и социјалне заштите. У августу 2020. године одлуком Скупштине општине Богатић је изабран за председника општине Богатић.

Један је од тројице повереника општинског одбора Српске напредне странке у Богатићу. Ожењен, отац четворо деце.

VRH