Lokalna samouprava

Скупштина општине Богатић

Скупштина општине је највиши орган који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину општине Богатић чини 31 одборник, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Сатутом. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Скупштину општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине оппштине и постављењем Секретата Скупштине општине.

Надлежности Скупштине

Скупштина општине у складу са законом

 • доноси Статут општине и Пословник о раду Сккпштине општине,
 • доноси буџет и усваја завршни рачун општине,
 • утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада,
 • доноси програме развоја општине и појединих делатности,
 • доноси Урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси прописе и друге акте,
 • расписује општински референдум за целу или део општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, именује и разрешава Управне и Надзорне одборе, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација, сллжби чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са законом.
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине, поставља и разрешава Секретара Скупштине,
 • бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа,
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе које општини припадају по закону,
 • утврђује накнаде за уређивање и коришћење гађевинског земљишта,
 • одлучује о прибављању, отуђењу и располагању непокретним стварима у јавној својини општине,
 • у складу са законом доноси акте о јавном задживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг,
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
 • даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану,
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за општину,
 • даје сагласност на употребу имена, грба и друог обележја општине,
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
VRH