Lokalna samouprava

Секретар Скупштине општине - Марија Ђурђевић

Секретар Скупштине општине - Марија Ђурђевић
Секретар Скупштине општине - Марија Ђурђевић

Скупштина општине има Секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине општине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине општине, и може бити поново постављен.

За Секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, а који се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као секретар.

Марија Ђурђевић

Марија Ђурђевић рођена је 10. септембра 1981. године у Шапцу. Oсновну школу „Никола Тесла“, завршила је у Дубљу, а средњу Медицинску школу „др Андра Јовановић“, у Шапцу - носилац дипломе „Вук Караџић“. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2007. године. Од 2007. до 2008. године радила као приправник волонтер у Основном суду у Шапцу - судска јединица у Богатићу.
Од новембра 2013. до 30. новембра 2016. године била радно ангажована у Јавном предузећу „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић“, ЈП Богатић. Од 01.06.2017. до 17.08.2020. године била радно ангажована у Општинској управи општине Богатић на радном месту радни односи и грађанска стања. На седници Скупштине општине Богатић 17.08.2020. године постављена је за Секретара Скупштине општине Богатић.

Радно искуство из области радних односа, грађанских стања, јавних набавки, изборних процеса, израде правних аката. Има положен државни стручни испит за рад у органима управе, говори енглески језик – конверзацијски ниво и италијански језик – основни ниво. Дугогодишњи технички секретар Општинског одбора Српске напредне странке у Богатићу.

Удата, мајка двоје деце.

 

VRH