Lokalna samouprava

Председник Скупштине општине - Синиша Пузић

Председник Скупштине општине - Синиша Пузић
Председник Скупштине општине - Синиша Пузић

Надлежности

Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред, остварује сарадњу са председником Општине и Већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом СО и Пословником о раду.

Председник Скупштине општине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Скупштине општине може да буде на сталном раду у Општини.

Синиша Пузић

Рођен је 21. јула 1957. године у Богатићу. По занимању је специјалиста струковни инжењер машинства. Ожењен је и отац двоје деце.

Има вишегодишње политичко искуство током којег су га грађани у пет мандата бирали за одборника Скупштине општине Богатић. Такође, обављао је неколико изузетно значајних функција у општини Богатић. Између осталог, био је директор Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско, земљиште, путеве и изградњу“, као и заменик председника општине Богатић од 2017. до 2020. године. На конститутивној седници Скупштине општине Богатић, одржаној 17. августа 2020. године, изабран је гласовима већине одборника за председника Скупштине општине Богатић.

Један од тројице повереника Општинског одбора Српске напредне странке у Богатићу.

VRH