Život u Bogatiću

JKP

Javno komunalno preduzeće „Bogatić“ je osnovano 1984. godine kao Komunalna radna organizacija „Žurava“, a pod sadašnjim imenom posluje od 1989. godine.
Preduzeće se bavi proizvodnjom, pregledom i distribucijom vode domaćinstvima, industrijskim i drugim potrošačima, odstranjivanjem otpadaka i smeća, uredjenjem i održavanjem parkova i zelenih površina, iznajmljivanjem prostora na pijacama, pogrebnim poslovima.

Unutrašnja organizacija Preduzeća je sprovedena prema funkcionalnoj srodnosti poslova koje obavlja i čine je tri radne jedinice: gradska čistoća, pijaće i pogrebne usluge, vodovod i kanalizacija i knjigovodstveno-finansijski i opšti poslovi.
Radnim jedinicama rukovode rukovodioci, a poslovodstvo-menadžment čine još i zamenik direktora i direktor.
U preduzeću je zaposleno 35 radnika.

Preduzeće godišnje proizvede oko 500 hiljada metara kubnih kvalitetne vode za piće. Na vodovodnu mrežu je priključeno 1933 domaćinstva i 185 poslovnih i privrednih objekata. Distributivna vodovodna mreža je duga oko 36 kilometara, a potisni cevovod 3,6 kilometara. Izgradjena je pre 40 godina zbog čega se kao potreba nametnula njena rekonstrukcija. Ovaj posao je započet pre dve godine. U sklopu ovih aktivnosti (koje su nastavljene i u 2009. godini) izvršena je zamena starih pocinkovanih cevi od tri cola novim cevima (polietilenskim) prečnika 110 milimetara, rekonstrukcija postojećih šahtova i izgradnja novih kao i zamena postojećih kućnih priključaka.

Usluga iznošenja smeća obavlja se uglavnom za korisnike u prvoj zoni Bogatića i delimično za korisnike u drugoj zoni. Nabavkom kamiona sa nadogradnjom – „smećara“, stvoreni su uslovi za proširenje ove usluge na područje cele mesne zajednice Bogatić kao i za delove seoskog područja. Kućno smeće se sabira u odgovarajuće kante ili vreće za smeće i odvozi utorkom na centralnu javnu deponiju „Nišno polje“. Gradjevinski otpadni materijal (šut) se odnosi na deponiju za šut koja se nalazi sa desne strane puta Bogatić-Zminjak. Uredjenje deponija je tokom cele godine bilo redovno sa mašinskim rašÄišÄ‡avanjem. Godišnje se za ove poslove potroši 1,6 miliona dinara .

Radnici JKP „Bogatić“ su angažovani i na uredjenju i održavanju zelenih i drugih javnih površina. U okviru ovog segmenta delatnosti obavlja se košenje trave, orezivanje žive ograde, čišÄ‡enje kanala, sakupljanje otpadaka sa zelenih površina, orezivanje drvoreda, sečenje i uklanjanje drveća i drugi poslovi...

Pogrebne usluge se obavljaju u celini i bez problema. Zadatak preduzeća je da se poštuje Pravilnik o sahranjivanju i uslovima za izvdodjenje gradjevinskih i kamenorezačkih radova na gradskom groblju.

JKP „Bogatič“ pruža i usluge uredjenja i održavanja pijaca uz davanje pijačnih mesta u zakup (na zelenoj i stočnoj pijaci).

VRH