31. Mar. 2014 Povoljniji krediti za poljoprivrednike

Ministar poljoprivrede izjavio je da æe u èetvrtak biti potpisani ugovori sa komercijalnim bankama tako da æe najavljeni krediti za poljoprivredu operativno krenuti krajem iduæe nedelje.

Kredit za stoèarstvo biæe sa kamatom od èetiri odsto na dinarska sredstva, sa rokom otplate tri godine, uz godinu poèeka, i neæe biti devizne klauzule. Za kupljena grla stoke na taj naèin Ministartsvo æe platiti osiguranje.

Sredstava za te kredite ima dovoljno, a obezbeðena su u prvom redu naplatom kredita datim poljoprivrednicima 2005. godine", rekao je ministar Glamoèiæ i dodao da æe za fizièka lica ti krediti biti odobravani u iznosu do pet miliona dinara, a za zadruge do 15 miliona.

Na jesen se mogu oèekivati novi povoljni krediti jer æe do tada biti završeni pregovori sa UAE o novoj tranši od 100 miliona dolara. Ovi krediti æe se osim za navodnjavanje odobravati i za izgradnju farmi, preraðivaèkih kapaciteta, nabavku plastenika i staklenika i druge opreme. Ti krediti æe biti s dužim rokom otplate i mnogio povoljniji od sadašnjih.

VRH