4. Mar. 2014 Poèelo odobravanje kredita iz agrarnog budžeta


Banka “Inteza” je 1. marta poèela da odborava kredite namenjene finansiranju proleæne setve, za koje su sredstva u iznosu od 26 miliona dinara obezbeðena u opštinskom agrarnom budžetu, dok je isti iznos sredstava obezbedila banka. Ovih dana poèeæe i isplata novca na raèune poljoprivrednika kojima je kredit odobren - saopšteno je u Direkciji za poljoprivredu i selo.

Za kreditiranje setve vladalo je veliko interesovanje. Podneto je više od 260 zahteva, a poljoprivrednici kojima su sredstva odobrena istièu da je važno što æe novac dobiti na vreme i na taj naèin obezbediti repromaterijal za proleænu setvu.

VRH