3. Mar. 2014 Od 1. marta primenjuje se novi Zakon o prekršajima

Prvog dana marta poèela je primena novog Zakona o prekršajima.

Najvažnije novine su:

- U sluèajevima uèinjenh lakših saobraæajnih i komunalnih prekršaja, umesto zapisnika dobiæete prekršajni nalog da izreèenu novèanu kaznu platite u roku od 8 dana. Dovoljno je da u tom roku uplatite polovinu da biste izvršili obavezu. Veæ devetog dana dužni ste da platite ceo iznos. Ukoliko smatrate da niste krivi, u roku od osam dana od izricanja kazne morate pokretnuti postupak da opovrgnete krivicu.

- Od 1. marta dokaze u postupku neæe kao ranije tražiti prekršajni sudija veæ podnosilac zahteva (naprimer MUP) i okrivljeni koji æe imati obavezu da u prekršajni sud dovede svog svedoka

- Uveden je registar neplaæenih kazni u koji æe uvid imati državni organi, Poredska uprava, MUP, pa ukoliko niste platili novèanu kaznu (a to je upisano u Registru) neæe moæi da dobijete, naprimer, vozaèku ili saobraæajnu dozvolu ili dokument koji vam je potreban iz Poreske uprave.

- Novim Zakonom uvodi se i kažnjavanje radom u javnom interesu

VRH