30. Jan. 2014 Od 3.februara se mogu podneti zahtevi za kredite namenjene finansiranju proleæne setve

Direkcija za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ objavila je konkurs za dodelu sredstava iz agrarnog budžeta udruženih sa sredstvima banke „Inteza“ u ukupnom iznosu 45 miliona dinara.

Krediti sa subvencionisanom kamatom na pozajmicu vraæenu u utvrðenom roku (u iznosu od 50%) odobravaju se za finansiranje predstojeæe proleæne setve. Kamatna stopa iznosi 9,5 odsto na godišnjem nivou, a troškovi obrade kredita 1% od iznosa kredita.

Pravo da konkurišu za kreditna sredstva imaju sva registrovana i kreditno sposobna poljoprivredna gazdinstva, a maksimalni iznos pojedinaèno odobrenog kredita je 200.000 dinara.

Zahtevi se mogu podnositi od ponedeljka, 3. februara.

Za zainteresovane poljoprivrednike objavljujemo integralni tekst konkursa Direkcije za poljoprivredu i selo:

Konkurs

za dodelu sredstava agrarnog budžeta Opštine Bogatiæ udruženih sa sredstvima banke „Inteza“ a.d. Beograd, ekspozitura Bogatiæ

  1. Pravo da konkuriše za kreditna sredstva ima svako registrovano poljoprivredo gazdinstvo, kreditno sposobno i da je sa podruèja opštine Bogatiæ
  2. Kredit je namenski za proleænu setvu, a za nabavku repromaterijala i goriva, do ukupnog iznosa od 45.000.000,00 dinara
  3. Iznos pojedinaènog kredita za poljoprivredna gazdinstva je maksimalno 200.000,00 dinara i zavisiæe od velièine gazdinstva i kreditne sposobnosti
  4. Rok vraæanja kredita sa pripadajuæom kamatom je 01.12.2014.
  5. Kamata je 9,50% na godišnjem nivou. Navedena kamata se subvencioniše sa 50% iz agrarnog budžeta Opštine Bogatiæ za kredite vraæene u roku
  6. Troškovi obrade kredita od strane banke su 1% od vrednosti odobrenog kredita
  7. Odobrenje i raspodelu kredita vrši banka „Inteza“ a.d. Beograd u zavisnosti od velièine gazdinstva i kreditne sposobnosti
  8. Obezbeðenje vraæanja kredita je lièna menica i jedan kreditno sposoban žirant, nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili lice iz radnog odnosa
  9. Potrebna dokumenta su:

a) za podnosioca zahteva:

- zahtev za odobrenje kredita

- fotokopija liène karte i lièna karta na uvid

- potvrda o aktivnom statusu, podaci o registraciji poljoprivrednog gazdinstva

- poresko rešenje

- ostali dokumenti po zahtevu banke

- namenski tekuæi raèun otvoren kod banke „Inteza“ a.d. Beograd, ekspozitura Bogatiæ

b) za žirante

- fotokopija liène karte i lièna karta na uvid

- potvrda o aktivnom statusu, podaci o registr. poljoprivrednog gazdinstva, a za zaposlena lica potvrda o zaposlenju

- ostala dokumenta po zahtevu banke

Konkurs ostaje otvoren do raspodele ukupnih raspoloživih sredstava, a najduže do 28.02.2014. godine, a mogu konkurisati svi koji ispunajvaju uslov iz taèke 1 i prihvataju ostale nabrojane uslove.

Podnošenje zahteva je lièno, poèev od 03.02.2014. god. Sa prilogom i uvidom nabrojanih dokumenata u prostorijama Direkcije za poljoprivredu i selo, zgrada Opštine Bogatiæ 1 sprat kancelarije 41 i 42 svakim radnim danom od 8 do 14 èasova. Potpisivanje ugovora i menice je u prostorijama banke „Inteza“ ekspozitura Bogatiæ.

Dodatne informacije na telefon 7786-126, lokal 118 i 7787-727.

Obaveštenja o rezultatima konkursa biæe istaknuta javno u prostorijama Direkcije za poljoprivredu i selo, najkasnije do 01.04.2014. godine.

Opština Bogatiæ

Direkcija za poljoprivredu i selo

VRH