29. Jan. 2014 Novogodišnju rasvetu nema ko da iskljuèi!


Novogodišnja rasveta u glavim ulicama u Bogatiæu još uvek sija, kao da je Nova godina! Tako æe i ostati dok se ne okonèa tenderski postupak za izbor firme kojoj æe se poveriti održavanje javne rasvete. U JP “Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnje” procenjuju da æe ukrasna rasveta sijati još najmanje deset dana.

U Javnom preduzeæu “Direkcija za ureðenje graðevinskog zemljišta, puteve i izgradnju”, nadležnom za održavanje javne rasvete, objašnjavaju da svetleæe lampione još uvek nisu iskljuèili zato što je osporen tender za izbor izvoðaèa radova na održavanju javne rasvete.

- Mi smo prošle godine, na vreme, raspisali tender, a nadzorni odbor je doneo odluku o obustavi postupka. Jedan od ponuðaèa je uložio žalbu na takvu odluku i dok Republièka komisija za zaštitu prava ponuðaèa ne donese rešenje po žalbi nama su vezane ruke - kaže direktorka Direkcije Nevena Bajunoviæ.

Pomenuta Republièka komisija bila je, istièu u Direkciji, u obavezi da u roku od pet dana donese rešenje po žalbi, ali to još nije uèinila.

Pošto je ugovor sa preduzeæem koje je u prošloj godini bilo angažovano na održavanju javne rasvete istekao na kraju prošle godine i nije izabran izvoðaè za ovu godinu, novogodišnju rasvetu nema ko da iskljuèi.

VRH