9. Jan. 2014 Sudska jedinica u Bogatiæu zvanièno poèela sa radom

Posle usvajanja Zakona o sedištima i podruèjima sudova i tužilaštava (20. novembra 2013. godine), sudska jedinica u Bogatiæu je juèe i zvanièno poèela da radi.

Kako prenosi portal “sabac.info”, iz Osnovnog suda u Šapcu u sudsku jedinicu Bogatiæ biæe preneto 169 predmeta, po kojima je postupati jedan sudija.

Takoðe, odreðene su sudije koje æe suditi u sudskoj jedinici u Bogatiæu.

Zadržavanje sudske jedinice je, po oceni predstavnika lokalne samouprave, najznaèajniji dogaðaj u prošloj godini jer su na taj naèin zadovoljene potrebe velikog broja graðana.

Inaèe, predlogom Zakona koji je krajem septembra Vlada uputila Skupštini bilo je planirano gašenje dotadašnje sudske jedinice uBogatiæu.

Amandmanom koji je prihvaæen u skupštinskom odboru za pravosuðe, a potom podržan sa 123 glasa narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, sudska jedinica je zadržana i od 8. januara radi u skladu sa usvojenim Zakonom.

VRH