26. Nov. 2013 Sutra u Beogradu poèinje 5. Sajam lokalnih samouprava


Opština Bogatiæ uèestvovaæe na 5. Sajmu lokalnih samouprava koji se održava od 27 do 29. novembra na Beogradskom sajmu.

Sajam lokalnih samouprava izuzetna je prilika za predstavljanje aktivnosti, resursa i potencijala opština, gradova i regiona Srbije i Jugoistoène Evrope. Istovremeno, ovaj sajam je i prilika da se sa moguænostima razlièitih gradova i regiona upoznaju potencijalni partneri – kompanije, investitori i donatori. Teme znaèajne za razvoj lokalnih samouprava u Srbiji i uspostavljanje saradnje naših i lokalnih samouprava iz regiona i Evrope obraðuju se na tematski organizovanim okruglim stolovima.

VRH