27. Sep. 2013 Od UTORKA 1.OKTOBRA uèenici osnovnih škola menjaju smene

U svim osnovnim školama na podruèju opštine Bogatiæ koje rade u dve smene, od utorka, 1. oktobra uèenici æe promeniti smene.

Tako æe uèenici koji su u septembru nastavu pohaðali popodne u narednih mesec dana, u oktobru, nastavu imati prepodne i obrnuto - saopšteno je iz odeljenja društvenih delatnosti Opštine Bogatiæ.

Ovakav naèin organizovanja nastave je propisan Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji je stupio na snagu 3. jula ove godine. Preciznije, èlan. 32 obavezuje da „škola koja organizuje redovnu poludnevnu nastavu u dve smene stara se da svi uèenici ravnomerno pohaðaju nastavu u obe smene, smenjujuæi se u jednakim vremenskim intervalima, ne dužim od jednog meseca“.

Do usvajanja ovog zakona škole su imale moguænost uvoðenja promene smena, ali ona nije primenjivana. Meðutim, od ove školske godine to je obaveza za sve osnovne škole koje rade u dve smene.

VRH