23. Sep. 2013 Lokalni savet za zapošljavanje usvojio SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA za obavljanje struène prakse

Na osnovu konkursa za prijem nezaposlenih lica radi obavljanja struène prakse objavljenog u listu „Glas Podrinja“ dana 22.08.2013. godine predsednik Opštine sa svojim saradnicima doneo je konaènu Odluku o prijemu pripravnika. Za obavljanje struène prakse od 54 prijavljena lica biæe primljeno 20 lica.

Lokalni savet za zapošljavanje je na danas održanoj sednici spisak kandidata koji æe od 1. oktobra ove godine poèeti obavljanje struène prakse.

Opštinska uprava Bogatiæ je obezbedila sredstva u iznosu od 3.638.400,00 dinara i to 1.889.400,00 od sredstava namenjenih za 2013. godinu i 1.749.000,00 dinara iz sredstava budžeta za 2014. godinu.

VISOKA STRUÈNA SPREMA

1. Jasna Daniloviæ, Klenje, diplomirani pravnik

2. Anja Stambolija, Crna Bara, diplomirani pravnik

3. Biljana Ivankoviæ, Klenje, diplomirani pravnik

4. Marija Timotiæ, Badovinci,diplomirani ekonomista

5. Bojana Blagojeviæ, Bogatiæ, diplomirani ekonomista

6. Srðan Periæ, Bogatiæ, diplomirani ekonomista

7. Snežana Kojiæ, Oèage, diplomirani ekonomista

8. Rade Ðonliæ, Bogatiæ, diplomirani ekonomista

9. Daliborka Iliæ, Bogatiæ, diplomirani ekonomista

10. Teodor Teodoroviæ, Salaš Crnobarski, specijalista strukovni inženjer menadžmenta poljoprivrede.

VIŠA STRUÈNA SPREMA

1. Snežana Rakiæ, Belotiæ, strukovni ekonomista

2. Nenad Tatomiroviæ, Badovinci, strukovni ekonomista za poreze i carina

3. Aleksandar Èaviæ, Dublje, strukovni inženjer elektrotehnike i raèunarstva

4. Jovan Dukiæ, Bogatiæ, inženjer informacione tehnologije

SREDNjA STRUÈNA SPREMA

1. Marija Babiæ, Crna Bara, ekonomski tehnièar

2. Jelena Jokiæ, Bogatiæ, ekonomski tehnièar

3. Dajana Grujiæ, Klenje, finansijski tehnièar

4. Vesna Toviloviæ, Badovinci, prehrambeni tehnièar

5. Miloš Iliæ, Bogatiæ, mašinski tehnièar

6. Jelena Vuletiæ, Bogatiæ, ekonomski tehnièar.


Opštinska uprava Bogatiæ poziva navedene kandidate da doðu dana 26.09.2013. godine u 12 èasova u Malu salu Skupštine Opštine radi potpisivanja ugovora o obavljanju struène prakse.

Primljeni kandidati æe struènu praksu otpoèeti dana 01.10.2013. godine.


VRH