4. Sep. 2013 Drugi pišu: Sport u Podrinju - Pažnja sportu poklonjena


Povodom Dana opštine, 10. septembra, Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ dao je intervju listu "Sport u Podrinju", koji je objavljen u 693. broju ovog lista od 4. septembra 2013. godine. Presnosimo integralni tekst razgovora objavljenog u ovom specijalizovanom sportskom listu.

Bogatinska opština važi za jednu od onih koje tradicionalno veliku pažnju poklanjaju razvoju sporta i fizièke kulture. Iako na svojoj teritoriji nema klubova u visokim rangovima takmièenja, lokalna samouprava se trudi da i u ovim teškim vremenima pomogne sve svoje sporiste i sportske kolektive.

Nedavno je na mesto predsednika SO Bogatiæ izabran Nenad Beserovac, èovek kome je sport, taènije amaterski fudbal, sastavni deo života i koji je odliæno upuæen u sportsku problematiku.

Povodom Dana Opštine, razgovarali smo sa njim o trenutnom stanju sporta na teritoriji Opštine Bogatiæ, kao i o planovima za buduænost.

- Nema potrebe da istièem znaèaj sporta i fizièke kulture u razvoju mladih, pa zato i ne èudi što se tom problemu mora pridavati veliki znaèaj, a svaka lokalna vlast ima obavezu da ulaže u njega. Pitanje sportskih kolektiva posebno je specifièno u seoskim sredinama, gde su oni u veæini sluèajeva jedininaèin kulturnog okupljanja mladih. Opšte je poznato da je kod nas najrazvijeniji fudbal i da svako selo na teritoriji naše Opštine ima svoj klub, a Badovinci i dva. Trenutno beležimo ekspanziju rukometa, što se ogleda u plasmanu našeg kluba u drugu ligu. U Bogatiæu imamo i tek osnovani odbojkaški klub, u kome se takoðe dobro radi, kao i nekoliko klubova u kojima se mladi poduèavaju borilaèkim veštinama. Veomaje aktivan i šahovski klub.

Šta se dešava sa konjièkim sportom?

- Posle 13 godina, ponovo smo bili u prilici da gledamo trke na Hipodromu u Bogatiæu. Toliko je bilo potrebno da se reši imovinski spor oko zemljišta. Sada je na Konjièkom klubu da nastavi sa završetkom radova i organizacijom novih trkaèkih dana. Iz opštinskog budžeta pomogli smo prvi trkaèki dan sa 500.000 dinara, a za nedelju 8. septembar planiran je drugi trkaèki dan, na kome æe se trèati za pehar Opštine Bogatiæ. Tradicija uzgoja rasnih galopera i ljubavi prema trkama je na ovim prostorima velika i nema sumnje da sledi period nove ekspanzije ovog sporta. Što se Hipodroma tièe, ostalo je mnogo toga da se uradi, pa da kažemo da je on zaista završen.

U poslednje vreme aktuelno je pitanje izgradnje Hale sportova u Bogatiæu?

- Sportska hala je objekat koji je više nego neophodan našoj Opštini, kako zbog nastavnih školskih programa, tako i zbog razvoja dvoranskih sportova. Hala Maèvanske srednje škole trebalo je da bude veæ izgraðena, ali je završena samo prva faza. Došlo je do zastoja, jer je propao tender za drugu fazu graðevinskih radova. Maèvanska srednja škola i SO Bogatiæ podneli su zahtev Ministarstvu za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj i nadamo se da æemo dobiti neophodna sredstva za završetak radova na ovom objektu.

Kako vidite trenutno stanje meðu fudbalskim klubovima?

- Sa aspekta lokalne samouprave, procenjeno je da, kao i do sada treba pomagati svim klubovima, u odnosu na stepen takmièenja u kome se nalaze. Posebno mesto tu je predviðeno za Maèvu iz Bogatiæa, koja bi trebala da predstavlja „krov naše fudbalske kuæe“. Mislim da je tu dosta toga uraðeno, klub ima realne šanse da se plasira u zonski stepen takmièenjwa, a posle dužeg vremena pokrenut je i rad sa mlaðim selekcijama, što bi trebalo da ima pozitivan uticaj na sve naše klubove. Kada pogledamo oko sebe, mislim da se na osnovu terena i prateæih objekata koje poseduju naši klubovi, nemamo èega postideti, a to je osnova za razvoj fudbalskog sporta.

Hoæe li biti promena u sportu u narednom periodu?

- Svima je poznato da se budžeti donose na godišnjem planu. U tekuæoj godini, za sport bi trebalo da se izdvoji 7,5 miliona dinara, a verovatno æe tako biti i u sledeæoj. Potrudiæemo se da ta sredstva usmerimo na pravi naèin, a kada to kažem, pre svega mislim na ulaganja u školski sport. Podsetio bih vas da smo svojevremeno u Belotiæu pravili atletsku olimpijadu za školarce, koja je bila više nego uspešna. Takvi i slièni projekti sigurno æe naæi mesta u budžetu za sledeæu godinu. Veoma mi se dopala i Seoska olimpijada, koju veæ niz godina organizuje Grad Šabac, pa æemo pokušati da istu napravimo u našoj sredini. Oèekuju nas i dalja ulaganja u sportsku infrastrukturu i održavanje postojeæe. Sportski je oèekivati da æe nam biti bolje - rekao nam je gospodin Nenad Beserovac, èestitajuæi na kraju svim sportistima i sportskim radnicima, te ostalim graðanima, 10. septembar, Dan opštine Bogatiæ. S. Prstojeviæ

VRH