11. Nov. 2014 Javna rasprava o akcionom planu projekta "Mudro korišæenje prirodnih resursa Biljeljina - Bogatiæ"


U Bijeljini je održana javna rasprava o akcionom planu koji je saèinjen kao rezultat projekta „Mudro korišæenje prirodnih resursa Bijeljina-Bogatiæ.

Slavko Vladimiroviæ, rukovodilac odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine i koordinator projekta, uèestvovao na javnoj raspravi, o èemu je izvestila Agencije „Srna“.

Prenosimo deo izveštaja Agencije „Srna“ sa ovog dogaðaja.

….Akcioni plan, koji su danas razmatrali ekolozi i odgovorni za zaštitu životne sredine u ove dvije lokalne zajednice, treba da definiše šta je neophodno èiniti da bi se ovo podruèje oèuvalo, te da bi se zaustavili negativni trendovi koji su se pojavili i ozbiljno ugrožavaju prirodne resurse.

Rukovodilac Odjeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Bogatiæ Slavko Vladimiroviæ rekao je da prioritetno treba raditi na oèuvanju poljoprivredniog zemljišta i mineralnih sirovina, odnosno šljunka, koji se nalaze u resursima priobalja Drine.

Vladimiroviæ je upozorio da na sve ove prirodne resurse izuzetan uticaj imaju brojni negativni efekti koji se pojavljuju ili su veæ doživjeli neku ekspanziju na podruèju Bijeljine ili Bogatiæa.

"Kada je rijeè o Bogatiæu, najveæi negativan uticaj imaju podzemne vode, neriješena pitanja kanalizacije i komunalnog otpada, ali i neracionalno korišæenje svih prirodnih resursa na ovom podruèju", naveo je Vladimiroviæ, koji je i koordinator projekta "Mudro korištenje prirodnih resursa Bijeljina-Bogatiæ".

On je dodao da je projekat prekograniène saradnje u završnoj fazi, te da je za godinu dana uraðeno mnogo.

"Uraðena je analiza resursa na podruèju Bijeljine i Bogatiæa na osnovu koje su definisani svi nedostaci i prednosti. Na bazi analiza uraðen je akcioni plan sa mjerama koje treba da definišu šta sve treba da uradimo za oèuvanje prirodnih resursa", rekao je Vladimiroviæ.

VRH