31. Oct. 2014 PRIJAVITE IMOVINU - Poziv Odseka lokalne poreske administracije Opštine Bogatiæ

Позив за пријаву имовине

Позивају се сви грађани општине Богатић да пријаве своју имовину у складу са Законом о порезима на имовину („Сл. Гласник РС“ број 47/2013), а који поседују или користе неку од следећих врста непокретности:
- грађевинско, шумско, пољопривредно земљиште,
- стан,
- кућу за становање,
- пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који

служе за обављање делатности,
- гараже и гаражна места.

КОМЕ ИДУ СРЕДСТВА ОД ПРИКУПЉЕНОГ ПОРЕЗА И КАКВЕ КОРИСТИ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ИМАЈУ ОД ТОГА?

Средства од пореза на имовину су приход општине.

Средства од наплате пореза на имовину се користе за одржавања и грађење улица, путева,водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката, што омогућава квалитетније услове живота и рада у општини Богатић.

Регистрација пореских обвезника подразумева да обвезник за имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године или му по другом основу настане или престане пореска обавеза, подноси поресеку пријаву у року од 10 дана од настанка промене.

Потребна документација је следећа:

1. Попуњен образац пореске пријаве ППИ-2 - за сваку непокретност

( образац као и стручну помоћ за попуњавање пореске пријаве обвезник може добити у просторијама Одсека за локалну пореску администарцију соба број 11)

2. Фотокопију личне карте (нове личне карте са чипом морају се приложити

за очитавање),
3. Фотокопије доказа о власништву односно о престанку власништва

(уговор о купопродаји, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању,

уговор о размени, лист непокретности, судско поравнање, грађевинска

дозвола, употребна дозвола, план објеката, оставинско решење и сл.).

4. Доказ односно документ којим се потврђује право на порески кредит или

право на пореско ослобођење.

Пријаве се подносе сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00 у просторијама Одељења локалне пореске администрације у Богатићу, Војводе Степе 2, соба број 11.

Плаћање пореза представља законску обавезу свих пореских обвезника. Неплаћање пореза у законским роковима повлачи камату и принудну наплату дуга, а непријављивање представља порески прекршај.

Неподношење пореске пријаве ППИ-2 повлачи одговорност за порески прекршај у новчаном износу од 5.000 до 100.000 динара за по члану 180. став 1. тачка 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Све потребне информације можете добити на број телефона: 015 7786-126 локал 123

Лoкална пореска администрација Богатић

VRH