26. Aug. 2014 Regionalni projekti - saradnja gradova i opština - Može li opština Bogatiæ komunalni otpad odlagati na regionalnoj deponiji u Jarku


Zajednièka deponija „Srem-Maèva“ je regionalnog karaktera što znaèi da pored Šapca i Sremske Mitrovice komunalni otpad na deponiju u Jarku mogu odlagati i druge opštine koje za to imaju interes. Tim povodom danas je sa gradonaèelnikom Šapca Nebojšom Zelenoviæem razgovarao predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac. Bila je to prilika da gosti iz susedne opštine vide tranfer stanicu i upoznaju se sa tehnièkim karakteristikama prijema i prerade smeæa.

Gradonaèelnik Šapca Nebojša Zelenoviæ oèekuje da æe grad Šabac i opština Bogatiæ biti partneri u ovom poslu.

- Suština evropskih projekata u kojima grad Šabac uèestvuje je regionalna saradnja i zato je uèešæe Bogatiæa u projektu Regionalnog upravljanja èvrstim otpadom Sremska Mitrovica-Šabac dobrodošlo. Imamo znaèajno iskustvo u projektima koje finansira Evropska unija i rado æemo ga podeliti sa buduæim partnerima, istakao je gradonaèelnik Šapca Nebojša Zelenoviæ.

Prema reèima predsednika opštine Bogatiæ Nenada Beserovca, studija opravdanosti daæe odgovor na pitanje da li je i ovoj opštini potrebna transfer stanica ili æe moæi da koristi šabaèku.

- Najvažnije je da potpišemo ugovor i postanemo deo sistema. Veæ posedujemo projekat sanacije deponije u Bogatiæu koji, iako visoko rangiran, nije finansiran iz stranih fondova jer nismo potpisali ugovor sa regionalnom deponijom, naveo je predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac.

Izvor:Zvanièna prezentacija grada Šapca

VRH