8. Sep. 2009 Održana 12. sednica Skupštine opštine

Vesna Stanojèiæ imenovana za direktora Doma zdravlja

Odbornici Skupštine opštine Bogatiæ su na sednici održanoj 8. septembra usvojili program zaštite, uredjenja i korišæenja poljoprivrednog zemljišta, kojim se predvidja izdavanje u zakup 360 hektara zemljišta u državnoj svojini. Zbog nerešenih imovinsko pravnih odnosa sada se izdaje samo treæina. Opština na ovaj naèin ubira godišnje oko pola miliona dinara, koje usmerava za finansiranje finansira protivgradne zaštite i održavanje puteva.

Uprkos ogranièenim sredstvima Direkcija za uredjenje gradjevinskog zemljišta æe do kraja gradjevinske sezone završiti krpljene udarne rupa na lokalnim puteva - èulo se na sednici prilikom rasprave o radu i finansijskom poslovanju direkcije.

Usvojen je novi simbol opštine, èija je osnova grb koji je važio do 2003. godine. Štitu sa potkovicom u zelenoj boji koja sa pšenicom i kukuruzom simbolizuje poljoprivredu kao pretežnu delatnost stanovništva, uz prepoznatljivi spomenik izginulim borcima svih dosadašnjih ratova dodati su konji vekovna ljubav i preokupacija Maèvana i zdanje nekadašnjeg maèvanskog sreza sada opštinske skupštine.

Za direktora Doma zdrvlja u Bogtiæu je imenovana doktorka Vesna Stanojèiæ.

Odbornici su se saglasaili sa inicijatovom mesne zajednice Bogtiæ da deo ulice Mije Jovanoviæa u ubuduæe nosi ime velikog slikara Miliæa Stankoviæa.

Data je saglasnost na izmenu statuta Predškolske ustanove „Slava Koviæ“, imenovani predsednik i èlanovi upravnog i nadzornog odbora Doma zdravlja, jedan èlan školskog odbora u Osnovnoj školi „Mika Mitroviæ“, a za novog èlana Opštinskog veæa je izabran Radosav Banovac.

VRH