25. Jul. 2022 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ИЗДАЈЕ  СЕ  у закуп у  поступку јавног надметања  пословни простор у Богатићу у згради Општине Богатић у улици Мике Витомировића бр.1 и то просторије у призмељу-посебан улаз површине 120м2 чији је досадашњи закупац банка Поштанска штедионица под следећим условима:

           -  учесници  јавног надметања могу  бити сва физичка лица, правна лица и предузетници уз достављање благовремене и потпуне пријаве,

           -  делатност односно намена пословног простора је обављање банкарских послова,

           -  почетна цена месечне закупнине је  66.000,00 динара, 

           - обавеза будућег закупца је да закупнину плаћа уредно стим што ће се  цена закупа месечно ревалоризовати применом месечног индекса потрошачких цена, када он достигне кумулативно ниво од 5% и више, према подацима републичког завода за статистику који се објављују у „Службеном гласнику РС“,

           -  закупнина се плаћа након добијања фактуре од стране рачуноводства Општине Богатић,

           -  закупац је у обавези да пословни простор врати у стање у коме га је и примио уредно окречену и у исправном стању, осим у случају када је закупац уложио сопствена средства у адаптацију пословног простора сагласно уговореним обавезама,

            - обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, телефона, комуналне трошкове и друге трошкове коришћења пословног простора,

           - обавезу закупца да у року од 3 дана од дана закључења уговора уплати гарантни износ у висини двомесечне закупнине на име обезбеђења трошкова коришћења пословног простора а који ће бити враћен закупцу по испуњењу свих уговорених обавеза,         

           - обавезу закупца да локал буде у функцији осим у законском року предвиђеним за годишњи одмор и исти се не може давати у подзакуп,

           - закупац може извршити адаптацију пословног простора односно изводити на закупљеној непокретности радове који имају карактер инвестиционог одржавања, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства, само уз претходну сагласност односно одобрење Општинског већа, под условима и на начин утврђен Уредбом,

           - одлуку о признавању трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, са утврђеним процентом умањења месечне закупнине доноси Општинско веће а Анекс уговора закључује председник Општине,

           - закупцу се могу признати трошкови инвестиционог одржавања ближе наведени у чл.30 ст.2  ове одлуке а сви остали радови на ентеријеру и опремању локала, повећању инсталисане снаге електричних инсталација, преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и слично падају на терет закупца,

           - адаптација пословног простора од стране закупца може се вршити искључиво после закључења Уговора о закупу,  

           -  пословни простор се издаје на период од 5 (пет ) година стим што закуп почиње тећи након спровођења поступка и закључења уговора односно након истека рока закупа по претходном уговору, имајући у виду чињеницу да закуп по садашњем уговору траје до 31.10.2022.године,

         - уколико садашњи закупац излицитира пословни простор закуп тече од  01.11.2022.године.

           - учесници поступка јавног надметања могу бити сва физичка лица, предузетници и правна лица

- у поступку јавног надметања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици, бивши закупци  који нису измирили своја дуговања према Општини по основу закупа, накнаде за извршене комуналне услуге и друге обавезе по основу претходно закључених уговора,

           - уредна пријава  садржи податке:

           - о подносиоцу пријаве и то за физичка лица име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана,  за предузетнике податке и то име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, назив радње, матични број, за правна лица уредна пријава мора садржати назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве

           - уредна пријава мора садржати поред горе наведених података и податке о делатности која ће се обављати у пословном простору,

           - пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве уколико подносилац не приступи лично јавном надметању,

           - доказ о уплати депозита,

           - податак о текућем рачуну за подносиоца пријаве  

           - учесници  јавног надметања обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 66.000,00 динара и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу,

           - депозит се уплаћује на рачун број 840-291804-44 прималац је депозитни рачун Буџета општине Богатић, сврха-уплата депозита за учешће на јавном надметању за пословни простор уз назнаку локала,

            - уколико будући закупац не приступи закључењу Уговора о закупу, положени депозит се не враћа као ни у случају да не уплати гарантни износ у предвиђеном року,

           - доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и трошкове комуналних услуга (потврда даваоца услуга), уколико је био закупац пословне просторије која је имовина Општине Богатић,

           -  јасну назнаку пословне просторије због које се пријављује на јавно надметање  односно за коју подноси пријаву (уколико је оглас расписан за већи број пословних просторија), 

             -  пријаве са свим претходно наведеним елементима достављају се преко писарнице Општинске управе општине Богатић или препоручено поштом на адресу Општинске управе општине Богатић - Комисија за давање пословног простора у закуп Богатић, ул.М.Витоморивића бр.1 до  29.07.2022.г. до 15 часова (рок до 15 часова важи ако се пријава предаје преко писарнице Општинске управе), ако се предаје поштом рок истиче истеком радног времена поште задњег дана рока,     

           - на полеђини коверте у којој се подноси пријава мора се навести назив подносиоца пријаве са адресом и контакт телефоном као и са јасном назнаком на коју се непокретност поднета пријава односи а у супротном таква пријава сматраће се неуредном и непотпуном и биће одбачена,

           - поступак јавног надметања спровешће се дана  03.08.2022.г. у 11 часова у Малој сали Општине Богатић на првом спрату у ул.М.Витомировића бр.1,

           - поступак јавног надметања ће се спровести и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац пријаве региструје и проглашава понуђачем, ако прихвати почетну цену по којој се непокретност даје у закуп, с тим да уколико не прихвати почетну цену, губи право на враћање  депозита,

           - избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине а у случају да два или више понуђача понуде исти износ закупнине Комисија  задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача, по слободном уверењу,

- председник Комисије након завршеног јавног надметања  позива учесника који понуди најповољнији износ да потпише Изјаву о висини понуђене цене,

           - учесник јавног надметања  који је незадовољан Решењем о давању у закуп пословног простора може поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема

обавештења о давању у закуп пословног простора,

  • оглас за јавно надметање објављује се у „Гласу Подриња“ и на интернет страни Општине Богатић
  •     

 

 

 КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ

ПРОСТОРА У ЗАКУП ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Документи
VRH