21. Mar. 2014 Ministarstvo poljoprivrede objavilo Pravilnik o kreditnoj podršci poljoprivrednicima u 2014. godini

Objavljen pravilnik o kreditnoj podršci poljoprivrednicima
Objavljen pravilnik o kreditnoj podršci poljoprivrednicima
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, donelo je Pravilnik o uslovima i naèinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima u 2014. godini. Prema ovom pravilniku, krediti koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom (periodom mirovanja) do godinu dana, koji je obuhvaæen periodom otplate, odobravaæe se i isplaæivati u dinarima, bez valutne klauzule. Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stoèarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voæarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cveæarstva i za u ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Pravo na kreditnu podršku ostvaruju fizièka lica – nosioci komercijalnog porodiènog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradnièke zadruge sa najmanje 10 èlanova, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i mala pravna lica). Ukupan iznos kredita za fizièka lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradnièke zadruge do 15.000.000 dinara. Po objavljivanju Pravilnika u Službenom glasniku, oèekuje se potpisivanje Ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajuæim društvima, nakon èega æe biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje æe ih odobravati, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.
VRH