16. Mar. 2014 Danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori

Vanredni parlamentarni izbori 2014.
Vanredni parlamentarni izbori 2014.
Na vanrednim parlamentarnim izborima koji se održavaju danas, u opštini Bogatiæ pravo glasa ima 25.376 punoletnih graðana. Biraèi na podruèju opštine Bogatiæ, glasaæe na 31 biraèkom mestu, koja su otvorena od 7 do 20h. Izborne radnje u opštini Bogatiæ, sprovodi petoèlano radno telo koje je imenovala Republièka izborna komisija. Graðani sa pravom glasa mogu da glasaju uz važeæu liènu kartu, pasoš ili vozaèku dozvolu u kojima je jedinstven matièni broj graðana.U Srbiji ima 6.765.998 graðana koji imaju pravo da uèestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima, utvrdila je Republièka izborna komisija.
VRH