6. Mar. 2014 U Bogatiæu održana druga radionica u okviru projekta „Dobrobit za sve“ koji sprovodi ORCA

 Druga radionica u okviru projekta „Dobrobit za sve“
Druga radionica u okviru projekta „Dobrobit za sve“
U okviru projekta „Dobrobit za sve“, koji sprovodi Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama ORCA, u Bogatiæu je održana druga radionica na temu znaèaja dobrobiti farmskih životinja za stoèarsku praksu gajenja svinja, goveda i ovaca. Prema reèima predsednika opštine Nenada Beserovca, poljoprivreda predstavlja razvojnu šansu ovog kraja i stoga svaka struèna pomoæ našim poljoprivrednicima je znaèajna. Oko 50 procenata potrošaèa Evropske unije, platilo bi više za proizvode koji ispunjavanju visoke standarde dobrobiti životinja, što podrazumeva bolji kvalitet hrane a samim tim i veæu ekonomsku dobit za proizvoðaèe, istakla je Marijana Vuèiniæ sa Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda. U skladu sa zakonskom regulativom Evropske unije u domenu kvaliteta i bezbednosti hrane, dobrobit farmskih životinja je u obostranom interesu proizvoðaèa i potrošaèa.
VRH