29. Jan. 2014 Seæanje na Milorada Paniæa-Surepa

Seæanje na Milorada Paniæa-Surepa
Seæanje na Milorada Paniæa-Surepa

Povodom 102 godine od roðenja Milorada Paniæa Surepa, o seæanju na pesnika i istaknutog kulturnog poslanika i pregaoca iz Maève, reèima punih emocija, pripoveda njegov sinovac Milosav Paniæ iz Glogovca. Surep je roðen 27. januara 1912. godine na Svetog Savu, pa stoga ovaj datum u domu Paniæa, ima poseban znaèaj.Pošto je odgajan i vaspitavan u slobodarskim tradicijama, svom imenu je dodao ime svog pretka Surepa, ustanika i maèvanskog hajduka. Sirotinjska maèvanska porodica u to vreme, kako je opisuje Milosav Paniæ, odvajala je od usta za Surepovo školovanje . Kao i veæina maèvanskih studenata u ta teška vremena , Surep je sa sobom nosio deo svog inata, koji mu je pomogao da postane èovek mesta i vremena, ali rodnu zavièajnu grudu koja ga je hranila i plahovitu Drinu, zauvek je nosio u svom srcu.Diplomirao je na Filozofskom fakultetu 1936. godine i veæ kao poznati mladi pesnik zaposlio se u Redakciji Politike. Bio je sekretar Udruženja književnika Srbije, osnivaè Zavoda za zaštitu i nauèno prouèavanje spomenika kulture Srbije, a tri godine vršio je i dužnost republièkog ministra kulture.

VRH