28. Jan. 2014 Prvi radni sastanak èlanova Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Raðevine u Bogatiæu

Prvi radni sastanak èlanova Regionalne razvojne agencije
Prvi radni sastanak èlanova Regionalne razvojne agencije
U Bogatiæu je održan prvi radni sastanak svih èlanova Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Raðevine. Opština Bogatiæ kao jedan od inicijatora i osnivaèa agencije, je nakon donošenja skupštinske odluke o pristupanju, zvanièno i potpisala ugovor u decembru prošle godine godine. Èlanove Regionalne razvojne agencije, pored Bogatiæa èine opštine Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Oseèina i grad Loznica gde je i sedište.Opština Bogatiæ potpisala je i Ugovor o èlanarinama. Statutom agencije definisani su izvori finansiranja, tako što èlanarinu plaæaju sve opštine i udruženja koji su u sastavu agencije. RRA je sada formalno i organizacono spremna, da predstavi kompletne projektne kapacitete regiona, kada predpristupni fondovi Evropske unije budu u potpunosti dostupni Srbiji, istakla je direktorica agencije Danijela Markoviæ.Tema radnog sastanka bila je analiza projektne spremnosti lokalnih samouprava i udruženja preduzetnika, kao i prikupljanje informacija i izrada baza podataka, koje æe omoguæiti ispunjavanje zajednièkih ciljava, kroz realizaciju regionalnih projekata, u okviru kojih æe koristi za privredni razvoj imati svaka lokalna samouprava èlanica.
VRH