15. Jan. 2014 U JKP stigla nova Fekalna cisterna

Nova Fekalna cisterna
Nova Fekalna cisterna
U Javno komunalno preduzeæe u Bogatiæu, danas je stigla nova Fekalna cisterna, koja je kupljena u decembru prošle godine, a èija je ukupna vrednost sa nadgradnjom bila oko 76.000 evra. U prisustvu predstavnika lokalne samouprave i zaposlenih u Javno komunalnom preduzeæu, predstavnici firme prodavca, demonstrirali su karakteristike vozila kao i naèin rada. Prema reèima direktora Javno komunalnog preduzeæa Slobodana Ðurkoviæa, reè je o kapitalnoj subvenciji opštine Bogatiæ, uz pomoæ koje je ovo vozilo i kupljeno na lizing, sa rokom otplate od 5 godina. Kamion je marke Iveco a instalirana cisterna je zapremine 6 kubnih metara. S obzirom da u Bogatiæu postoji problem izlivanja fekalnih voda, a da je Javno komunalno preduzeæe raspolagalo sa samo jednom ispravnom cisternom starom oko 30 godina, nova cisterana, omoguæiæe efikasniji rad.
VRH