9. Jan. 2014 Sudska jedinica u Bogatiæu zvanièno poèela sa radom

Posle usvajanja Zakona o sedištima i podruèjima sudova i tužilaštava od 20.11. 2013. godine, sudska jedinica u Bogatiæu zvanièno je od juèe (08.01.2014. godine) poèela sa radom. Iz Osnovnog suda u Šapcu preneto je 169 predmeta kriviène materije. U sudskoj jedinici radi pet sudija: dve sudije na parniènoj materiji, i po jedan sudija na kriviènoj, vanparniènoj i izvršnoj materiji. Takoðe u sudskoj jedinici u Bogatiæu trenutno radi i pet sudskih pripravnika.
VRH