16. Nov. 2013 Završena studijska poseta Gisingu

Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising

Završena je još jedna studijska poseta Evropskom centru za obnovljive izvore energije, koji se nalazi u austrijskom gradu Gisingu. Predstavnici lokalnih samouprava, kao i direktori i zaposleni u javnim preduzeæima iz Bogatiæa i Bijeljine, imali su priliku da se upoznaju sa naèinom funkcionisanja Energana na biomasu, kako kroz edukacije od strane predavaèa iz Evropskog centra, tako i na terenu, kroz organizovane posete energanama koje se nalaze u blizini Gisinga. U pokrajini Burgenland nalazi se oko deset energana na biomasu, koje se razlikuju samo po tehnolološkom postupku, u zavisnosti od toga da li se kao inputi koriste biljni ostaci od poljoprivrednih kultura, drvna masa ili solarni paneli. U Sternu, koji je udaljen desetak kilometara od Gisinga, nalazi se energana na biomasu, za koju opštine Bogatiæ i Bijeljina prave planove, na osnovu kojih æe biti izraðena studija izvodljivosti kao preduslov njene izgradnje. Prilikom posete ovoj energani, delegacije dve prekograniène opštine, imale su priliku da se upoznaju sa kompletnim procesom i naèinom funkcionisanja celog sistema. Ispred energane se nalaze skladišni kapaciteti za biljnu masu razlièitih biljnih kultura, koju farmeri donose i za to bivaju plaæeni. Tehnološki proces fermentiranja biljnih ostataka u rezervoarima, odvija se na oko 50 stepeni i tom prilikom se odvajaju gas (metan u 96%) i organsko ðubrivo u teènom stanju, kao nusprodukt koji se lageruje u velike bazene, iz kojih kasnije farmeri cisternama odnose ðubrivo. Osloboðeni gas nakon fermentacije, pod slobodnim pritiskom, odlazi do kolektora odnosno izmenjivaèa, stvarajuæi veliki obrtni momenat, koji pokreæe generator i proizvodi elektriènu energiju, koja se dalje distribuira na gradsku elektro-distributivnu mrežu. Prilikom stvaranja obrtnog momenta, oslobaða se i velika kolièina toplote, koja se takoðe odvodi u gradsku mrežu za toplifikaciju. Ekonomika funkcionisanja ovog sistema je krajnje rentabilna, jer farmeri naplaæuju biljni otpad koji odnose u energanu, za uzvrat besplatno dobijaju organsko ðubrivo u teènom i èvrstom stanju, koje je bogato fosforom i pogodno za ðubrenje svih poljoprivrednih kultura. Toplota koja se dobija, koristi se za grejanje grada odnosno domaæinstava. Proizvedena elektrièna energija u energani se prodaje državi po tkzv. FEEDIN tarifi (odreðuje Ministarstvo energetike), odnosno po ceni koja je višestruko veæe u odnosno na cenu struje koju graðani inaèe plaæaju, tako da je ovo svojevrsni naèin dotacije države, èime se stimuliše dalja proizvodnja struje ali i generalno uspostavlja izuzetno povoljna cena ovog energenta. Isti postupak je i sa toplotnom energijom, koja se eksploatiše na jedan ekonomski i ekološki opravdan naèin. U Evropskom centru za obnovljive izvore energije u Gisingu, prikupljeni su i obraðeni svi relevantni podaci, koje je projektni tim opštine Bogatiæ dostavio centru i na osnovu toga donet je zakljuèak po kojem bi energana u Bogatiæu trebala da funkcioniše na osnovu dva izvora energije: energije iz termalnih izvora (1,2 mw) i energije na osnovu korišæenja biomase (1,8 mw). Na ovaj naèin bi eksploatacija prirodnih resursa u Maèvi, bila ekonomski i ekološki opravdana, a višetruku korist imali bi kako graðani tako i država. Suština korišæenja obnovljivih izvora energije, poèiva na principima razvijene ekološke svesti, ekonomiènosti i rentabilnosti, jer sve što se uzima od prirode na osnovu savremenih tehnoloških procesa, u nju se i vraæa. Dalji razvoj projekta „Bogatiæ i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti”, integrisaæe sve planove koji æe sadržati relevantne podatke energetskih potencijala i karakteristika ove dve prekograniène opštine, a krajnji cilj biæe izrada studije izvodljivosti.

VRH