5. Nov. 2013 Evidentiranje sportskih klubova obavezno do kraja novembra

 Evidentiranje sportskih klubova
Evidentiranje sportskih klubova
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, produžilo je rok klubovima i drugim sportskim organizacijama, da u skladu sa Zakonom o sportu podnesu evidencionu prijavu najksanije do 30. novembra ove godine. Na teritoriji opštine Bogatiæ postoji oko 30 registrovanih sportskih klubova, koji u skladu sa ovim zakonom treba da podnesu prijave za evidentiranje podataka radi ustanovljenja matiènih evidencija i registracije. Prema reèima sekretara Opštinskog fudbalskog saveza Bogatiæ Dragoslava Josipoviæa, savez je veæ preduzeo korake za uspešno sprovoðenje ovog postupka.Ministarstvo sporta donelo je pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, savezima, društvima i sportskim centrima. Opštinski fudbalski savez u Bogatiæu, preuzeo je obavezu da svim sportskim klubovima u opštini, savetodavnim i struènim mišljenjem pomogne u procesu popunjavanja evidencione prijave. Tim povodom organizovan je i sastanak za sve sportske klubove, kojima su dostavljeni odštampani obrasci prijave.U Srbiji postoji oko 8500 hiljada sportskih subjekata, a prema podacima ministarstva, samo polovina od njih je do sada podnela prijavu.Kompletna dokumentacija kao i video prikaz naèina popunjavanja prijave za evidenciju, nalazi se na zvaniènim sajtovima: Ministarstva omladine i sporta i Sportskog saveza Srbije.
VRH