24. Oct. 2013 Završena akreditacija Doma zdravlja u Bogatiæu

 Završena akreditacija Doma zdravlja u Bogatiæu
Završena akreditacija Doma zdravlja u Bogatiæu
U Domu zdravlja u Bogatiæu uspešno je završen proces akreditacije ustanove, koji je zapoèet u julu prošle godine. Ovo predstavlja potvrdu da je nivo kvaliteta usluga, opreme, medicinskih instrumenata i pomagala, na visokom nivou, kao i sama organizaciona struktura ustanove.Na usaglašavanju principa i standarda kao i njihovoj implementaciji u zdravstvenoj ustanovi u Bogatiæu, radilo je 12 timova podeljenih prema oblastima rada. Prema reèima koordinatora akreditacije doktorke Anke Puziæ, opšte ocene komisije kao i fokus grupa zaposlenih, pacijenata i predstavnika lokalne samouprave, su pozitivne, što je doprinelo uspešnom završetku procesa akreditacije.Komisija spoljnih ocenjivaèa je svoja zapažanja i ocene o ustanovi, dostavila Agenciji za akreditaciju, koja æe doneti konaènu odluku na koliko godina æe ustanova dobiti akreditaciju.
VRH