23. Oct. 2013 Održana 18. sednica Skupštine opštine Bogatiæ

18. sednica Skupštine opštine Bogatiæ
18. sednica Skupštine opštine Bogatiæ

Održana je osamnaesta sednica Skupštine opštine Bogatiæ, a odbornici su se izjašnjavali po osnovu 44. taèke dnevnog reda. Meðu znaèajnijim predlozima odluka, usvojen je izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta do 30. septembra tekuæe godine i predlog odluke o rebalansu budžeta za 2013. godinu. Prema reèima Olivere Maštrapoviæ, naèelnice odeljenja za privredu i finansije opštine Bogatiæ, u prvih devet meseci tekuæe godine, prihodi su uveæani u odnosu na planirane, a najviše je oprihodovano od poreza na zarade, poreza na prenos apsolutnih prava, komunalne takse za držanje motornih vozila kao i od naknada za korišæenje graðevinskog zemljišta. Rebalansom budžeta obezbeðena su neophodna sredstva za sve korisnike budžeta.Takoðe su donete odluke o osnivanju Kancelarije za mlade i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, koje æe se u organizacionom smislu osnovati u okviru Opštinske uprave, kao i odluka o pristupanju osnivanja Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Raðevine, gde æe se opština Bogatiæ pojaviti u ulozi jednog od osnivaèa, a u okviru Društva sa ogranièenom odgovornošæu.Najviše predloženih odluka odnosilo se na razrešenja i imenovanja èlanova upravnih odbora, školskih odbora u osnovnim i “Maèvanskoj srednjoj školi” i skupštinskih komisija.

VRH