12. Oct. 2013 Kampanja promocije mentalnog zdravlja

Kampanja promocije mentalnog zdravlja
Kampanja promocije mentalnog zdravlja
Humanitarna organizacija Karitas iz Šapca , u okviru kampanje promocije mentalnog zdravlja, koju sprovode u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Karitasom iz Italije, deo svojih aktivnosti i projekata realizuje i u Bogatiæu. U skladu sa realizacijom projekta afirmacije socijalnog preduzetništva, u Bogatiæu je otvoren servis za hemijsko èišæenje i pranje veša u kojem su zaposlena dva radnika. Prema reèima Miroljuba Nikoliæa, predsednika Karitasa Šabac, realizacija ovakvih projekata, ima mnogo veæe efekte, kada na njima saraðuju Lokalne samouprave, Domovi zdravlja i druge institucije, kao što je to sluèaj sa opštinom Bogatiæ.Kampanja promocije mentalnog zdravlja, ima za cilj da informiše srpsko drštvo o problemima koje imaju osobe sa psihièkim teškoæama, posebno sa predrasudama i stigmom koja postoji, ali i da promoviše nov zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama koji je donet ove godine. Tim povodom je u sveèanoj sali Skupštine opštine organizovana javna tribina, koju je otvorila psihijatar dr Milena Martinoviæ, dok je profesor dr Paolo Sera svetski priznati struènjak iz oblasti mentalnog zdrvlja, održao predavanje o sistemu zaštite mentalnog zdravlja na lokalnom nivou.Ovakvi edukativni skupovi imaju za cilj da razviju osetljivost kod graðana i institucija o sposobnostima osoba sa psihièkim poteškoæama da postanu aktivni graðani, a ne da se iskljuèuju iz društva, jer to pravo je sada zajamèeno i zakonom o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama.
VRH