26. Sep. 2013 Ugovor o obavljanju struène prakse potpisalo 20 buduæih pripravnika

Potpisivanje ugovora buducih pripravnika
Potpisivanje ugovora buducih pripravnika

U maloj sali Skupštine opštine Bogatiæ uprilièen je prijem i potpisivanje ugovora o obavljanju struène prakse sa 20 buduæih pripravnika. Na konkurs Opštinske uprave prijavila su se 54 nezaposlena lica, kriterijume konkursa zadovoljilo je 42 kandidata, od kojih je izabrano dvadeset koji æe sa obavljanjem struène prakse poèeti 01.10.2013. godine. Ukupna predviðena sredstva u budžetu opštine za ovu namenu iznosiæe oko 3.600.000,00 dinara, a kako opština Bogatiæ iz sopstvenih sredstava finansira ove troškove, oko polovine od njihovog iznosa biæe i u projekciji budžeta za narednu godinu.Godinu dana pripravnièkog staža, obaviæe deset lica sa visokom struènom spremom uz meseènu nadoknadu od 20.000 dinara. Devet meseci pripravnièkog, èeka èetiri lica sa višom struènom spremom uz meseènu nadoknadu od 16.000 dinara, dok æe šest lica sa srednjom struènom spremom imati šest meseci staža i nadoknadu od 12.000 dinara.Opštinska uprava æe svakom pripravniku obezbediti mentora koji æe biti u istom rangu struène spreme a koji æe ih upoznavati sa poslom i prenositi neophodna znanja, kako bi na kraju bili osposobljeni za polaganje Državnog struènog ispita.

VRH