24. Sep. 2013 Kompanija Filip Moris donirala sredstva za opremanje kabineta u osnovnoj školi u Bogatiæu i renoviranje škole u Uzveæu

Kompanija Filip Moris donirala sredstva za opremanje kabineta
Kompanija Filip Moris donirala sredstva za opremanje kabineta
Predstavnici Udruženja graðana “Zeleni kljuè” iz Niša, imali su sastanak sa predsednikom opštine Bogatiæ-Nenadom Beserovcem, povodom realizacije projekta - “Eko sredina II” , èiji je nosilac udruženje “Zeleni kljuè” a donator kompanija Filip Moris. U osnovnoj školi “Mika Mitroviæ”u Bogatiæu u okviru ovog projekta, kabinet za hemiju osposobljen je za praktiènu nastavu: laboratorijskim priborom, ormanima i stolovima, dok je kabinet za fiziku takoðe opremljen savremenim instrumentima za sprovoðenje praktiène nastave. U osnovnoj školi ”Cvetin Brkiæ” u Uzveæu, zahvaljujuæi ovoj donaciji, uvedeno je centralno grejanje, zamenjena je stolarija i obezbeðena farba za kreèenje. Kako je grejanje u školi bio najveæi problem, jer su uèionice grejali sa dve peæi, uvoðenjem parnog grejanja i postavljanjem PVC stojarije, uštedeæe se energija a uèionice æe biti topliji. Èlanovi udruženja “Zeleni kljuè” æe do èetvrtka realizovati predavanja i radionice u osnovnim školama u Uzveæu i Bogatiæu, koje æe sprovoditi profesor biologije i studenti sa Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za zaštitu životne sredine iz Niša. Za uèenike viših razreda, ovo æe biti priprema za uèešæe u Eko kvizu, koji predstavlja završnu fazu celokupnog programa edukacije.
VRH