13. Aug. 2013 Suša u Maèvi

Suša u Maèvi
Suša u Maèvi

Proleæe ove godine je bilo izuzetno povoljno, što se tièe padavina i poljoprivrednih kultura, ali ono što je malo ko oèekivao, desilo se izuzetno sušno leto, sa visokim temperaturama. Topli talas i danas traje, uslovljavajuæi skraæivanje vegetacije kod kukuruza , koji se „potpaljuje“ i naglo zri, a takva je situacija i sa drugim ratarskim kulturama. U povrtarstvu visoke temperature uslovljavaju veæa ulaganja u navodnjavanje , što poveæava troškove koji ugrožavaju ionako skroman prihod po jedinici poljoprivrednih proizvoda. Sada je veæ oèigledno da æe ova suša uticati na ovogodišnji prinos ratarskih kultura u Maèvi. Poljoprivrednici su nakon bogatog roda pšenice, došli u situaciju da je prodaju u bescenje, tako da se zbog izuzetno loše situacije u poljoprivredi koja je postala hronièna, efekti sušne godine i rodne godine svedu na isto, kada raèunicu svodi srpski seljak.

VRH