29. Jul. 2013 Promenjena vlast u SO Bogatiæ

Promenjena vlast u SO Bogatiæ
Promenjena vlast u SO Bogatiæ

Na šesnaestoj redovnoj sednici Skupštine opštine Bogatiæ, grupa od 16 odbornika podnela je inicijativu za dopunu dnevnog reda, koja je podrazumevala razrešenje predsednika Skupštine opštine Bogatiæ, razrešenje zamenika predsednika skupštine, kao i razrešenje predsednika opštine Bogatiæ. Ova dopuna dnevnog reda, usvojena je veæinom glasova 16 odbornika od prisutnih 31 i time je formirana nova skupštinska veæina, nakon èega su izabrani novi predsednik Skupštine opštine Aleksandar Vukoviæ kao i njegov podpredsednik Svetislav Rakiæ. Novu skupštinsku veæinu formirale su dosadašnje opozicione stranke: SPS, SNS, JS, kojima su se prikljuèila i èetiri odbornika, koja su i do sada uèestvovala u vlasti: dva iz Udruženja graðana „Pozitivna Maèva“ i dosadašnji odbornik Demokratske stranke Siniša Babiæ kao i dosadašnja odbornica Udruženja graðana „Maèva evropska regija“ Jelena Gišiæ. Nova skupštinska veæina smenila je dosadašnjeg predsednika opštine Bogatiæ Slobodana Saviæa, a na njegovo mesto izabrala Nenada Beserovca iz Socijalistièke partije Srbije. Izborom novog predsednika opštine, po zakonu automatski je prestao mandat i dosadašnjem zameniku predsednika opštine kao i opštinskom veæu.

VRH