3. Apr. 2013 Obaveštenje o energetski zaštiæenim kupcima-1

                                                        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 1. Oпшинска управа општине Богатић обавештава грађане да од 01.04.2013. године могу подносити захтеве за стицање статуса енергетски заштићеног купца који има право на умањење месечне обавезе одређене количине електричне енргије, сагласно одредбама Уредбе о енергетски заштићеном купцу ("Службени гласник РС", број 27/13).

2. Право на стицање статуса енергетски заштићеног купца стиче домаћинство које живи у једној стамбеној јединици, са једним мерним местом за утрошену електричну енергију уз испуњење услова да је укупан њихов месечни приход до 12.900,00 динара за домаћинство са једним чланом, до 18.786,00 динара за домаћинство са два и три члана, до 24.672,00 динара за домаћинство са четири и пет чланова и до 30.558,00 динара за домаћинство са шест и више чланова, уз испуњење услова непоседовања другог стамбеног простора.

3. Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка са територије општине Богатић, стичу статус енергетски заштићеног купца, без подношења посебног захтева.

4. Енергетски заштићени купац стиче право на умањење месечне обавезе за количину утрошене електричне енергије месечно на следећи начин:

- за електричну енергију: за домаћинство са једним чланом од 120 kwh месечно, са два и три члана од 160 kwh месечно, са четири и пет чланова од 200 kwh месечно, а са шест и више чланова од 250 kwh месечно,

 

5. Право на умањење месечне обавезе се стиче уколико је месечна потрошња мања од двоструке количине утрошене енергије из тачке 4. овог обавештења, а уколико је месечна потрошња од 2 до 2,5 пута већа стиче право на половину умањења месечне обавезе.

6. Потрошачи – енергетски заштићени купци чија је месечна потрошња мања од количине из тачке 4. овог обавештења умањење се обрачунава у висини стварног месечног рачуна.

7. Потрошачи чија је месечна потрошња већа од 2,5 пута од количина из тачке 4. овог обавештења, немају право на умањење месечне обавезе за испоручену електричну енергију.

8. Енергетски заштићени купац стиче право за умањење месечне обавезе само за одређену количину електричне енергије, а не по оба основа.

8. Ближа обавештења о потребној документацији за остваривање права по овом основу могу се добити у Општинској управи општине Богатић на шалтеру број 1, први улаз приземље, где се и може преузети захтев (Образац ЕЗК) и где се попуњени захтев са пратећом документацијом предаје, као и на званичном интернет сајту општине Богатић.

 

Документи
VRH