28. Mar. 2013 Jedanaesto zasedanje Skupštine Opštine Bogatiæ

Jedanaesto zasedanje Skupštine Opštine Bogatiæ
Jedanaesto zasedanje Skupštine Opštine Bogatiæ
Na XI redovnoj sednici Skupštine Opštine Bogatiæ, kojoj je prisustvovalo 28 odbornika, usvojen je dnevni red koji je sadržao 21. taèku. Od najveæeg znaèaja za graðane Opštine Bogatiæ, bilo je usvajanje finansijskog plana Direkcije za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ, jer je time prema reèima direktora direkcije Dejana Jockoviæa, obezbeðeno subvencionisanje za opremu za navodnjavanje u 2013.godini, za poljoprivredne proizvoðaèe u opštini Bogatiæ. Radi se o predviðenim sredstvima od 10.000.000, 00 dinara, obezbeðenih od strane Opštine Bogatiæ i Banka Intesa, za koje poljoprivredni proizvoðaèi mogu konkurisati, podnošenjem faktura o nabavci opreme za navodnjavanje bez iskazanog PDV-a, sa maksimalnim iznosom od 120.000,00 dinara po pojedinaènom kreditu, èiju vrednost Opština Bogatiæ subvencioniše stopom od 20% i 5% za povraæaj kamate za kredite vraæene u roku. Znaèajno je reæi da je na sednici usvojena i odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Prema reèima direktora Lokalne poreske administracije Branka Daniloviæa, reè je o produženju roka za ostvarivanje prava na mirovanje poreskog duga, ako obaveze dospele za plaæanje poèev od 01.11.2012. godine do 31.12.2012.godine, budu isplaæene najkasnije do 31.03.2013.godine. Primedbe opozicije na predložene taèke dnevnog reda, odnosile su se na izveštaj o radu Opštinske uprave za 2012. godinu, kao i na predlog odluke o utvrðivanju erozivnog podruèja.
VRH