14. Mar. 2013 Edukacije pred proleænu setvu

Edukacije pred proleænu setvu
Edukacije pred proleænu setvu
Direkcija za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ, organizovala je niz predavanja za poljoprivredne proizvoðaèe, sa ciljem što bolje pripreme za predstojeæu proleænu setvu. Ovim edukacijama obuhvaæene su sve faze poljoprivredne proizvodnje, od optimalnog izbora semenskih sorti, preko agrotehnièkih mera do upoznavajna sa novim zakonom o podsticajima u poljoprivredi za 2013. godinu.Da bi se poveæala produktivnost poljoprivredne proizvodnje u uslovima savremene tržišne privrede, neophodno je primeniti sva raspoloživa znanja iz ove oblasti. Prvo se mora poæi od analize zemljišta, da bi se utvrdilo da li struktura i mineralni sastav zemljišta, odgovara nutritivnim potrebama biljnih kultura koje se planiraju zasejati. Nakon što je Opština Bogatiæ, plasirala kratkoroène poljoprivredne kredite za proleænu setvu, uz ove edukacije, poljoprivredni proizvoðaèi mogu sa veæom izvesnošæu planirati sledeæi proizvodni ciklus.
VRH