12. Mar. 2013 Regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija
Regionalna razvojna agencija
Na sajmu lokalne samuoprave u Beogradu u novembru 2012.godine, pokrenuta je inicijativa izmeðu grada Loznice i opština Ljubovija, Mali Zvornik, Oseèina, Krupanj i Bogatiæ, o osnivanju Regionalne razvojne agencije. U predhodnom periodu, obavljeno je niz sastanaka, koji su rezultati potpisivanja „Protokola o saradnji“ izmeðu ovih lokalnih samouprava u Loznici 01.03.2013. godine. Istog dana su imenovani i koordinatori svake lokalne samouprave koji æe dalje raditi na kompletiranju dokumentacije i pisanju akata koji su potrebni za osnivanje. U Bogatiæu je održan prvi sastanak te radne grupe 11.03.2013. godine, kada su doneti i nacrt statuta i ugovor o osnivanju. Koordinator Opštine Bogatiæ je Olivera Maštrapoviæ – dipl. ekonomista, inaèe rukovodilac odeljenja za privredu, finansije i imovinsko –pravne poslove. Naredni sastanak zakazan je za 19.03.2013. godine u Krupnju. Cilj osnivanja Agencije je stimulisanje i unapreðenje ekonomskog i društvenog razvoja regiona, kroz razvijanje partnerskih odnosa javnog i privatnog sektora, na identifikaciji potreba i strategija regionalnog razvoja.
VRH