23. Sep. 2022 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештење грађанима са територије општине Богатић  да је дана 05. септембра 2022. године Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије донео Одлуку о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина који ће се одржати дана 13. новембра 2022. године. Део Посебног бирачког списка за територију општине Богатић , изложен је у седишту Општинске управе Богатић у Богатићу ,Ул. Мике Витомировића бр. 1. Увид у део Посебног бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и посебан бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

У складу са чланом 47. став 3. Закона о националним саветима националних мањина и чланом 3. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми општинској, односно градској управи према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Лица која ће стећи пунолетство закључно са 13. новембром 2022. године, а нису уписана у посебан бирачки списак националних мањина, могу остварити своје изборно право уколико до 28. октобра 2022. године, тј. до закључења Посебног бирачког списка националних мањина изврше упис у део Посебног бирачког списка за општину Богатић.

            Захтеви за промене у делу Посебног бирачког списка са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Богатић могу поднети Општинској управи у времену од 07:00 до 15:00 часова најкасније до дана закључења бирачког списка 28.10.2022. године до 24:00 часова.

            Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у Посебном бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

У складу са чланом 5. став 1. Правилника брисање из посебног бирачког списка врши се по службеној дужности или на основу захтева за брисање који се својеручно потписан подноси у писаној форми општинској, односно градској управи према месту пребивалишта подносиоца захтева, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Општинска управа општине Богатић, као надлежан орган за ажурирање дела посебног бирачког списка националне мањине, врши упис бирача који нису уписани у посебан бирачки списак, као и промену података у истом, све до његовог закључења, односно до 28. октобра 2022. године у 24:00 часа.

Од закључења посебних бирачких спискова националних мањина па до 72 часа пре дана одржавања избора тј. 9. новембра 2022. године у 24:00 часа, упис бирача који нису уписани у бирачки списак и промене у истом врши министарство надлежно за вођење бирачког списка. Након закључења посебног бирачког списка Општинска управа општине Богатић захтеве за упис промена у исти, са прилозима, доставља електронским путем надлежном Министарсту без одлагања.

            У поступку вршења увида у Посебан бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

            Увид у Посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

 

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Бранко Даниловић

Документи
VRH