13. May. 2021 Јавни увид нацрта плана детаљне регулације

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања („Сужбени гласник Републике Србије“ бр. 32/19) Општинска управа општине Богатић-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру, оглашава:

 

Ј А Ð’ Н И    У Ð’ И Д

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

постројења за пречишћавања отпадних вода Богатић –

прва фаза 15000 ЕС у К.О. Црна Бара, општина Богатић

 

Јавни увид у нацрт планског документа ће се обавити у трајању од 30 дана, од дана 13. маја 2021. године закључно са даном 14. јун 2021. године у просторијама Општинске управе Богатић, у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру у Богатићу ул. Ðœ. Витомировића бр. 1 - канцеларија бр. 23. Нацрт планског докумената биће изложен на јавни увид нa огласној табли Општине као и у дигиталном облику на интернет страни www.bogatic.rs.

Инвеститор планског документа је Општина Богатић, а обрађивачи су АГ УНС Архитектонско-грађевински институт д.о.о. Нови Сад, др. Ђорђа Јоановића 4 и „Elising group“ д.о.о. Нови Сад, Гагаринова 2.

Службено лице Одељења даваће у току трајања јавног увида основне информације о нацрту планског документа заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова.

Јавна презентација нацрта планског документа одржаће се дана 04. јуна 2021. године, са почетком у 12:00 часова.

Правна и физичка лица примедбе на нацрт Плана могу доставити искључиво у писаном облику Општинској управи Богатић на писарници Општинске управе Богатић-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру, у току трајања јавног увида, закључно са 14. јуном 2021. године.

Јавна седница Комисије за планове, коју је формирала општина Богатић, на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 23. јуна 2021. године, са почетком у 12:00 часова у малој сали Скупштине општине Богатић у Богатићу, ул. М. Витомировића бр.1.

Јавној седници ће присуствовати обрађивачи АГ УНС Архитектонско-грађевински институт д.о.о. Нови Сад и „Elising group“ д.о.о. Нови Сад, чланови Комисије за планове општине Богатић и представник инвеститора. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Извештај о извршеном јавном увиду о Нацрту плана биће изложен на огласној табли Скупштине општине Богатић, како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт плана.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

VRH