29. Jan. 2021 Kалендар јавних конкурса општине Богатић за 2021. годину

У складу са  чл. 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр.  16/2018 ),  ÐžÐ´Ð»ÑƒÐºÐµ о буџету општине Богатић за 2021. годину са пројекцијама за 2022 и 2023 годину (I-R.28/2020-09 од 22.12.2020. године), Општина Богатић у 2021. години планира расписивање следећих јавних конкурса:

 

 1. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада из буџета Општине Богатић за 2021. годину.
 • Удружења грађана особа са инвалидитетом;
 • Удружења грађана која се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима који се због социјалних или здравсвених околности налазе у стању социјалне потребе;
 • Удружења грађана која се баве заштитом и промовисањем људских и мањинских права и права детета, као и положаја и права маргинализованих група;
 • Удружења грађана која се баве заштитом животне средине, одрживог развоја, заштите животиња и сл;
 • Удружења грађана која се баве омладинском политиком;
 • Други субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада као што су: задужбине, фондације, непрофитне установе и организације регистроване за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера.

Планирани  Ð¼ÐµÑÐµÑ† расписивања конкурса: март 2021.године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 3.000.000,00 динара.

 

 1. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе из буџета Општине Богатић за 2021. годину

Могу да конкуришу:

 • Установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци ( уметници, сарадници, односно стручњаци у култури ), задужбине и фондације са седиштем, односно огранком на територији Општине Богатић, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Општина Богатић  и који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/06, 30/06 – исправка) и не могу учествовати у конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2021. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 820.000,00 динара.

 

 1. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Општине Богатић ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

      Може да конкурише:

 •    Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ‡ медија чији медиј је уписан у  Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај садржај емитује/дистрибуира на територији општине Богатић;
 • правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Богатић.
 • право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
 • право учешћа на конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности  ( de minimis ), а чији укупан износ у текућој и предходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.
 • нa конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.
 • издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки медиј.
 • учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу највише до 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
 • учесник конкурса који je у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која je већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Планирани месец расписивања конкурса: фебруар 2021. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 6.000.000,00 динара.

 

 1. Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији Општине Богатић за 2022. годину

Могу да конкуришу:

 • Спортске организације са седиштем на територији Општине Богатић, односно недобитне организације организоване на основу статута и основане ради заједничког циља у области спорта.

Планирани месец расписивања конкурса: август 2021. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 25.000.000,00 динара.

 

 1. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Богатић за 2021. годину

      Могу да конкуришу:

 • Цркве и верске заједнице које су уписане у регистар који се води при надлежном Министарству вера и делују на територији Општине Богатић.

Планирани месец расписивања конкурса: април, мај 2021. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 2.000.000,00 динара.

 

 1. Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији Општине Богатић за 2021. годину.

Може да конкурише:

Удружење предузетника које:

 • Је основано и регистровано у складу са Законом;
 • Има седиште на територији општине Богатић;
 • Према оснивачком акту и/или статуту има за циљ унапређење предузетничке делатности на територији општине Богатић;
 • Има најмање три члана која су регистрована као предузетници;
 • Је директно одговорно за припрему и извођење Програма активности;
 • Над којим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • Које је измирило обавезе по основу пореза и доприноса и других јавних прихода;
 • Којем у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране рада;
 • Које није у року од две године пре подношења пријаве правоснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатнос удружења.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2021. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 500.000,00 динара.

VRH