11. Jan. 2021 Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока с оружјем

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09,95/10 и 36/18) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени војни лист“, бр. 3/11, 29/16), Министарство одбране објављује
 
                                               Ј А Ð’ Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
 
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
 
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
    -да је држављанин Републике Србије;
    -да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
    -да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
    -да је здравствено способан за војну службу;
    -да није одслужио војни рок са оружјем и
    -да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
    -да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
    -да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
-    фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
 -   биографију.
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
-    уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
 -   писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
 Ð£Ñ‚врђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
 Ð˜Ð·Ð±Ð¾Ñ€ потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.
 
4. Закључивање уговора
 Ð˜Ð·Ð°Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð¸ кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2021. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Документи
VRH