26. Oct. 2020 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ИЗДАЈЕ  СЕ  у закуп поступком јавног надметања пословни простор и то локал зв. “Сала за венчање“ површине 38,00 м2 у оквиру Дома културе у Клењу чији је закуподавац Општина Богатић, путем јавног надметања под следећим условима:

            -  учесници  јавног надметања могу бити сва физичка лица, правна лица и предузетници уз достављање благовремене и потпуне пријаве,

            -  делатност односно намена пословног простора није конкретно одређена али се исти не може користити за продавницу погребне опреме и сточне хране,

            -  почетна цена месечне закупнине је  10.556,00  динара, 

            - обавеза будућег закупца је да закупнину плаћа уредно стим што ће се  цена закупа месечно ревалоризовати применом месечног индекса потрошачких цена, када он достигне кумулативно ниво од 5% и више, према подацима републичког завода за статистику који се објављују у „Службеном гласнику РС“,

            -  закупнина се плаћа након добијања фактуре од стране рачуноводства Општине Богатић,

            -  закупац је у обавези да пословни простор врати у стање у коме га је и примио уредно окречену и у исправном стању, осим у случају када је закупац уложио сопствена средства у адаптацију пословног простора сагласно уговореним обавезама,

             - обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, телефона и друге трошкове коришћења пословног простора,

            -  обавезу закупца  да плаћа комуналне услуге Месној заједници Клење у износу од 1.000,00 динара месечно,           

            - наведене трошкове  односно њихово измиривање  пратиће МЗ Клење,

             - обавезу закупца да у року од 3 дана од дана закључења уговора уплати гарантни износ у висини двомесечне закупнине на име обезбеђења трошкова коришћења пословног простора а који ће бити враћен закупцу по испуњењу свих уговорених обавеза,  

            - обавезу закупца да локал буде у функцији осим у законском року предвиђеним за годишњи одмор и исти се не може давати у подзакуп,

            - закупац може извршити адаптацију пословног простора односно изводити на закупљеној непокретности радове који имају карактер инвестиционог одржавања, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства, само уз претходну сагласност односно одобрење Општинског већа, под условима и на начин утврђен Уредбом,

            - одлуку о признавању трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, са утврђеним процентом умањења месечне закупнине доноси Општинско веће а Анекс уговора закључује председник Општине,

            - закупцу се могу признати трошкови инвестиционог одржавања ближе наведени у чл.30 ст.2  ове одлуке а сви остали радови на ентеријеру и опремању локала, повећању инсталисане снаге електричних инсталација, преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и слично падају на терет закупца,

            - адаптација пословног простора од стране закупца може се вршити искључиво после закључења Уговора о закупу, 

            -  пословни простор се издаје на период  од 3  (три) године, стим што закуп почиње тећи након спровођења поступка,

            -  учесници јавног надметања могу бити сва физичка лица, предузетници и правна лица  - у поступку јавног надметања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици, бивши закупци  који нису измирили своја дуговања према Општини по основу закупа, накнаде за извршене комуналне услуге и друге обавезе по основу претходно закључених уговора,

            - уредна пријава садржи податке:

            - о подносиоцу пријаве и то за физичка лица име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике податке и то име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број,  назив радње, матични број, за правна лица уредна пријава мора садржати назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број, , пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве односно понуде

            - уредна пријава мора садржати поред горе наведених података и податке о делатности која ће се обављати у пословном простору,

            - пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

            - доказ о уплати депозита,

            - податак о текућем рачуну за подносиоца пријаве односно понуде

            - учесници  јавног надметања обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 10.556,00 динара и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу,

            - депозит се уплаћује на рачун број 840-291804-44 прималац је депозитни рачун Буџета општине Богатић, сврха-уплата депозита за учешће на јавном надметању за пословни простор уз назнаку локала,

             - уколико будући закупац не приступи закључењу Уговора о закупу, положени депозит се не враћа као ни у случају да не уплати гарантни износ у предвиђеном року,

            - доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и трошкове комуналних услуга (потврда даваоца услуга), уколико је био закупац пословне просторије која је имовина Општине Богатић,

            -  јасну назнаку пословне просторије због које се пријављује на јавно надметање 

             - учесници јавног надметања обавезни су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању Комисији у писаном облику најкасније до 13.11.2020.године.

            - пријаве се достављају препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за давање пословног простора у закуп Богатић ул.Ðœ.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић,     

            - на полеђини коверте у којој се подноси  пријава мора се навести назив подносиоца пријаве  са адресом и контакт телефоном као и са јасном назнаком на коју се непокретност поднета пријава односи а у супротном таква понуда сматраће се неуредном и непотпуном и биће одбачена,

            - поступак јавног надметања спровешће се дана  18.11.2020.г. у 12 часова у Малој сали Општине Богатић на првом спрату у ул. Ðœ.Витомировића бр.1,

            - поступак јавног надметања ће се спровести и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац пријаве региструје и проглашава понуђачем, ако прихвати почетну цену по којој се непокретност даје у закуп, с тим да уколико не прихвати почетну цену, губи право на враћање  депозита,

            - избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине а у случају да два или више понуђача понуде исти износ закупнине Комисија  задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача, по слободном уверењу,

- председник Комисије након завршеног јавног надметања позива учесника који понуди најповољнији износ да потпише Изјаву о висини понуђене цене,

            - учесник јавног надметања који је незадовољан Решењем о давању у закуп пословног простора може поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема

обавештења о давању у закуп пословног простора,

 - оглас за јавно надметање објављује се  у листу „Гласу Подриња“, на интернет страни Општине Богатић, на огласној табли Општинске управе, огласној табли МЗ Клење

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

 

VRH