12. Oct. 2020 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу Одлуке председника Општине о покретању поступка давања у закуп број 198/2020-01 од 08.10.2020. године, Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, а преко Комисија за давање у закуп, расписује Оглас о спровођењу поступка прикупљања понуда за давање у закуп грађевинског земљишта под следећим условима:

- ДАЈУ СЕ У ЗАКУП уз накнаду део кат.парцеле бр.430 КО Баново Поље у површини од 0.01.44 ха уписане у лист непокретности бр.1193 КО Баново Поље а која је цела 0.55.87 ха. - кат.парц. бр.430 уписана је у Лист непокретности бр.1193 КО Баново Поље која је по култури земљиште под зградом и другим објектима и која је јавна својина Општине Богатић. Кат.парцела се налази у улици Глише Малетића у зони ТЦ 11 комунални објекти (К-Дом културе, МЗ,П-Пошта) и зони ТЦ 1-зона насељеног центра. Комунална опремљеност је приступни пут, јавна расвета и тротоар.

- део кат.парцеле бр.430 се издаје у закуп у површини од 0.01.44 ха искључиво за постављање и инсталацију Базне радио станице, припадајуће опреме и уређаја, антенских стубова, антена и система преноса и друге опреме и уређаја неопходих за изградњу, функционисање, експлоатацију и одржавање система радио-мобилне телефоније која је демонтажне природе,

- део кат.парцеле која се даје у закуп узима се у виђеном стању а закупац је у обавези да исту врати у стање у коме је и примио ослобођену од ствари и опреме,

- почетна цена годишње закупнине је 225.600,00 динара с тим што се иста плаћа у целости за уговорени рок закупа, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о закупу

- обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, комуналија, телефона и друге трошкове коришћења кат.парцеле уколико исти настану коришћењем дела кат.парцеле,

- део кат.парцеле бр.430 КО Баново Поље се даје у закуп на период од 1 (једне) године од дана закључења Уговора о закупу,

- учесници јавног огласа могу бити сва правна лица и сва физичка лица,

- у поступку јавног оглашавања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,

- учесник јавног оглашавања не може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта као ни лице са којим је раскинут, односно коме је отказан уговор о закупу, односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа,

- уредна пријава садржи податке:

- о подносиоцу пријаве и то за физичка лица: име и презиме јединствен матични број грађана и адресу становања,

- за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

- видљиву назнаку на коју катастарску парцелу се понуда односи,

- уредно овлашћење за заступање, уколико подносилац лично не приступи јавном надметању

- доказ о уплати гарантног износа (депозита),

- фотокопија личне карте-исправе за физичка лица,

- решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, - изјава о прихватању услова огласа

- учесници јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 20% почетне висине накнаде (45.120,00 динара) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта,

- уколико будући закупац не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа и биће објављен нови оглас,

- назнаку непокретности због које се пријављује на јавно надметање (уколико је оглас расписан за већи број непокретности), - рок за подношење пријава је 30.10.2020. године,

- пријаве се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

- депозит за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је депозит за учешће на јавном надметању за део кат.парц.бр.430,

- неблаговремена или неуредна пријава се одбацује,

- неблаговремена пријава је она која је поднета по истеку рока за подношење пријава,

- неуредна пријава је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл.17. ове одлуке

- поступак отварања благовремених и уредних понуда спровешће се дана 06.11.2020. године са почетком у 12,00 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици М.Витомировића бр.1,

- поступак јавног надметања сматра се успелим, ако је пристигла најмање једна благовремена и уредна пријава и уколико учесник прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ

- депозит ће бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању, након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом,

- одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће председник Општине Богатић, на основу извештаја Комисије о спроведеном поступку.

- оглас објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни Општине Богатић и на огласној табли Општине Богатић.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП

VRH