12. Oct. 2020 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу Одлуке председника Општине о покретању поступка давања у закуп број 197/2020-01 од 08.10.2020. године, Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, а преко Комисије за давање у закуп, расписује Оглас о спровођењу поступка прикупљања понуда у поступку јавног надметања за давање у закуп грађевинског земљишта под следећим условима:

- ДАЈУ СЕ У ЗАКУП уз накнаду део кат.парцеле бр. 5341 КО Црна Бара у површини од 0.01.00 ха уписане у лист непокретности бр. 223 за КО Црна Бара, а која је цела површине 0.26.75 ха.

- кат.парц. бр. 5341 уписана је у Лист непокретности бр. 223 КО Црна Бара која је по култури земљиште под зградом и другим објектима и која је јавна својина Општине Богатић. Кат.парцела се налази у улици Витомира Марјановића у зони ТЦ 11 комунални објекти (К-Дом културе, МЗ,П-Пошта) и зони ТЦ 1-зона насељеног центра. Комунална опремљеност је приступни пут, јавна расвета и тротоар. - део кат.парцеле бр.5341 се издаје у закуп у површини од 0.01.00 ха искључиво за постављање и инсталацију базне радио станице, припадајуће опреме и уређаја, антенских стубова, антена и система преноса и друге опреме и уређаја неопходих за изградњу, функционисање, експлоатацију и одржавање система радио-мобилне телефоније која је демонтажне природе, - део кат.парцеле која се даје у закуп узима се у виђеном стању а закупац је у обавези да исту врати у стање у коме је и примио ослобођену од ствари и опреме,

- почетна цена годишње закупнине је 157.200,00 динара стим што се иста плаћа у целости за уговорени рок закупа, у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу - обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, комуналија, телефона и друге трошкове коришћења кат.парцеле уколико исти настану коришћењем дела кат.парцеле,

- део кат.парцеле бр.5341 КО Црна Бара се даје у закуп у виђеном стању, на одређено време,на период од 1 (једне) године од дана закључења уговора о закупу,

- учесници јавног огласа могу бити сва правна лица и сва физичка лица,

- у поступку јавног оглашавања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,

- учесник јавног оглашавања не може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта као ни лице са којим је раскинут, односно коме је отказан уговор о закупу ,односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа, - уредна пријава садржи податке:

- о подносиоцу пријаве и то за физичка лица: име и презиме јединствен матични број грађана и адресу становања,

- за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

- видљиву назнаку на коју катастарску парцелу се понуда односи,

- уредно овлашћење за заступање, уколико подносилац лично не приступи јавном надметању

- доказ о уплати гарантног износа (депозита),

- фотокопија личне карте-исправе за физичка лица,

- решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

- изјава о прихватању услова огласа

- учесници јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 20% почетне висине накнаде (31.440,00 динара) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења уговора ,

- уколико будући закупац не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа а биће објављен нови оглас,

- назнаку непокретности због које се пријављује на јавно надметање (уколико је оглас расписан за већи број непокретности),

- рок за подношење пријава је 30.10.2020. године,

- пријаве се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за давање у закуп у поступку јавног надметања, ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

- депозит за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је депозит за учешће на јавном надметању за део кат.парц.бр.5341,

- неблаговремена или неуредна пријава се одбацује,

- неблаговремена пријава је она која је поднета по истеку рока за подношење пријава,

- неуредна пријава је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл.17 ове одлуке

- поступак отварања благовремених и уредних пријава спровешће се дана 06.11.2020. године са почетком у 12,30 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици М.Витомировића бр.1,

- поступак јавног надметања сматра се успелим, ако је приспела најмање једна благовремена и уредна пријава и уколико учесник прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ

- депозит ће бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом,

- одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси председник Општине Богатић, на основу извештаја Комисије о спроведеном постпку

- оглас објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни Општине Богатић и на огласној табли Општине Богатић.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП

VRH