6. Oct. 2020 КОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

I УСЛОВИ КОНКУРСА

За постигнуте изузетне резултате током студирања на високим школама, факултетима и академијама чији је оснивач Република Србија, Председник општине Богатић додељује и одобрава наставак коришћења стипендија за школску 2020/2021. годину студентима који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и који, односно чији родитељи или старатељи имају пребивалиште на територији општине Богатић. На конкурс се могу пријавити студенти I године студија који су средњу школу завршили као носиоци дипломе „Вук Караџић“ добитници су награда и признања са републичких и савезних такмичења, проглашени су за ученика генерације у својој школи, као и студенти од II до V ( и VI) године основних студија који у току редовног школовања постигну просечну оцену најмање 8,00 за сваку годину студија.

Студенту кориснику стипендије за предходну школску годину који је уписао наредну годину студија одобрава се наставак коришћења стипендије за текућу школску годину, у складу с условима конкурса.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студенти који су корисници стипендија подносе доказ о уписаном зимском семестру текуће године студија, постигнутом успеху и висини просечне оцене положених испита према наставном плану и програму високошколских установа на којима студирају.

Остали студенти, учесници конкурса, подносе следећа документа:

 1. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и висини оцене положених испита по годинама студирања ( листинг положених испита );
 2. Носиоци диполоме „Вук Караџић“ оверену фотокопију дипломе;
 3. Фотокопије личних карата свих чланова домаћинства или штампане податке са електронских личних карата;
 4. Изјаву о кућној заједници (код нотара – доноси странка)
 5. Доказе о приходима чланова домаћинства за период јануар-јун текуће године и то:
  • Катастарски приходи (тражи се по службеној дужности)
  • Приходи од занаства и самосталних делатности Пореска управа – (тражи се по службеној дужности)
  • Лични доходак – из Институције запосленог 01.01.2020.-30.06.2020. (доноси странка)
  • Пензије и инвалиднине – Фонд пензионог и инвалидског осигурања осигураника 01.01.2020.-30.06.2020. (доноси странка)
  • Незапослени – Национална служба запошљавања (службено се тражи)
  • Студенти, војници и сл. – одговарајући докази надлежног органа (доноси странка)

 

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 15. новембра 2020. године

Конкурсна документа за доделу  стипендија за школску 2020/2021. годину подносе се у наведеном року Одељењу за општу управу, заједничке послове друштвене делатности – соби 37 у згради општине Богатић, док су  стари корисници у обавези да раније доставе документа да би били испоштовани рокови за исплату новембарске стипендије (најкасније до 01.11.2020. године).

Одељење за општу управу, зајденичке послове и друштвене делатности после истека конкурсног рока уз сачињен списак пријављених студената доставиће Председнику општине Богатић поднета конкурсна документа према упуству – поступку спровођења конкурса.

Конкурсна документа поднета од неовлашћених лица, непотпуна и неблаговремена, неће бити разматрана.

Поднета документа се не враћају.

IV ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Конкурсом се додељује 5 стипендија за текућу школску годину и то:

 • 2 стипендије из области природних и техничких наука
 • 2 стипендије из области друштвених и хуманитарних наука
 • 1 стипендија из области уметности

 

Приликом  одлучивања о додељивању стипендија Председник општине Богатић ће у случају постојања кандидата који испуњавају идентичне школске услове, ценити материјално стање кандидата. Председник општине, по истеку конкурсног рока  одлучује о додели и одобравању исплата студентских стипендија за текућу школску годину, према листи кандидата.

Резултати спроведеног конкурса кандидатима ће се доставити писмено на кућну адресу.

Председник општине Богатић са студентима којима је одобрена стипендија закључује Уговор о стипендирању.

V   Ð˜Ð¡ÐŸÐ›ÐÐ¢Ð И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Студенту се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе на високошколској установи на којој студира. Новчани износ одобрене стипендије за текућу годину исплаћује се током целе календарске године, односно до истека апсолвентског стажа. Месечни износ стипендије по кориснику одређује Председник општине Богатић у зависности од опредељених буџетских средстава. Одобрена стипендија исплаћује се преко овлашћене банке у којој је студент у обавези да отвори штедни рачун на своје име и достави фотокопију истог Одељењу за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности. Кориснику се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, престанком редовног школовања, престанком школовања, губљењем права на упис у наредни семестар и ако просечна оцена из предходне године студија буде мања од 8,00.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Одељењу за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, соби 37, тел: 015/7786-126, л.122 и на званичном сајту општине www.bogatic.rs ­

VRH